Dobrodošli na spletni strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.

Prosimo vas, da pozorno preberete spodaj navedene omejitve odgovornosti in pogoje uporabe te spletne strani. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se domneva, da ste prebrali, ste seznanjeni in se strinjate s pogoji in določbami tega dokumenta. Informacije, navedene v dokumentu in na spletni strani, so lahko predmet sprememb s strani upravljavca spletne strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. kadar koli brez njenega predhodnega obvestila. Strinjanju s spremenjenimi pogoji se lahko izognete z rednim prebiranjem tega dokumenta.

 

Pravno obvestilo

Vsebine, podobe in podatki, objavljeni na tej spletni strani, so pripravljeni in vzdrževani s strani družb za upravljanje Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, 1738 Senningerberg, Luksemburg in NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: Numerica), in so predmet pravic intelektualne lastnine. Kot take jih je prepovedano razmnoževati, objavljati ali kako drugače razširjati brez predhodnega pisnega soglasja relevantne družbe za upravljanje. Informacije, dostopne na tej spletni strani, se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, namenjene pa so izključno osnovnemu informiranju vlagatelja. Spletna stran je namenjena slovenskim in tujim vlagateljem, vendar ni ne namenjena ne usmerjena k vlagateljem iz Združenih držav Amerike.

Numerica opravlja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3, Uradni list RS, št. 31/15 s spremembami in dopolnitvami), Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Uradni list RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na njuni podlagi, in drugo relevantno zakonodajo, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Navedena Agencija je Numerici izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov z odločbo opr. št. 40220-3/2012-24 dne 22. marca 2013 ter dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – nepremičninskega sklada z odločbo opr. št. 4026-4/2016-5 dne 15. junija 2016.

Seznam investicijskih skladov, ki jih upravlja Numerica, je dostopen na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev na povezavi http://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=101 (vzajemni skladi) in na povezavi http://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=373 (alternativni skladi). Seznam notificiranih UCITS skladov, tj. skladov, oblikovanih v drugi državi članici EU, katerih enote trži v Republiki Sloveniji Numerica poleg storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov in alternativnih investicijskih skladov, pa je dostopen na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev www.a-tvp.si/Default.aspx?id=146.

Numerica je kot družba za upravljanje vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod registrsko številko vpisa 2012/5276, njena matična številka je 6118399000, davčna številka pa SI 61469157.

 

Opozorilo vlagateljem

Celovite informacije o vsakem skladu, ki ga Numerica upravlja in trži v Republiki Sloveniji, najdete v prodajnem prospektu vsakega sklada, v dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje vsakega sklada (Key Investor Information Document ali KIID), morebitnem dodatnem dokumentu k prospektu z dodatnimi informacijami za slovenske vlagatelje (Supplementary Information Document ali SID), v zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu ter v drugih morebitnih poročilih in dokumentih posameznega sklada. Ti dokumenti predstavljajo edino zavezujočo podlago za nakup enot posameznega sklada in so vlagateljem na voljo v slovenskem jeziku, za tuje sklade pa v angleškem jeziku, razen KIID-a, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku, in sicer v brezplačnem tiskanem izvodu na sedežu Numerice vsak delavnik od 9. do 16. ure, v času uradnih ur na vseh pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na tej spletni strani, pri plačilnem agentu posameznega tujega sklada in informacijskih agentih posamezne tuje družbe za upravljanje v Republiki Sloveniji ter na tej spletni strani.

Numerica je upravljavec vzajemnih skladov Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju, FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad in Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni sklad, njihovo poslovanje pa od izdaje dovoljenj za njihovo upravljanje dne 13. septembra 2013, 23. aprila 2014 in 28. oktobra 2015 prav tako nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prospekti vzajemnih skladov z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), zadnja objavljena revidirana letna in polletna poročila vzajemnih skladov in drugi dokumenti o vzajemnih skladih v slovenskem jeziku so vlagatelju brezplačno na voljo na tej spletni strani, v brezplačnem tiskanem izvodu pa tudi na sedežu Numerice vsak delavnik od 9. do 16. ure in v času uradnih ur na vseh pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na tej spletni strani.

OPOZORILO: Donosnost naložbe v posamezni sklad je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih, zato se vrednost enote premoženja sklada (VEP) spreminja – lahko raste ali pada, in zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji od pretekle uspešnosti naložbe. Prikazani donos naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški, kot so navedeni v dokumentih posameznega sklada; pri samem neto donosu je treba namreč upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Na podlagi navedenega obstaja verjetnost, da vlagatelj po koncu varčevanja ne bo dobil povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v posamezni sklad. Podatki o tveganosti in obdavčitvi posameznega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja, v KIID-u in morebitnem SID-u.

 

Omejitve odgovornosti

Vsebina in informacije na tej spletni strani ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti priporočil za nakup ali prodajo enot skladov in drugih storitev. Informacije, objavljene na tej spletni strani, ne pomenijo ponudbe ali vabila k dajanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč so namenjene zgolj informiranju vlagateljev. Mali vlagatelji morajo pred sprejetjem odločitev glede vlaganja poiskati pomoč neodvisnega finančnega ali davčnega svetovalca.

Podatki na tej spletni strani so zgolj informativne narave in Numerica si prizadeva za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost. Vseeno pa Numerica ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, ki so bile vlagateljem dane na voljo na tej spletni strani s strani Numerice, katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih oziroma s strani druge relevantne družbe za upravljanje, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake. Prav tako ni dopuščeno nobeno sklicevanje na kakršen koli namen informacij in mnenj, vsebovanih v tem dokumentu, in vlagatelj vse objavljene informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

Numerica si pridržuje pravico spremeniti vsebino te spletne strani kadar koli in v kakršnem koli obsegu brez predhodnega pisnega opozorila. Numerica pri tem ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na tej spletni strani.

Vlagatelju je Numerica v primeru morebitnih dodatih vprašanj ali poizvedb o vsebini in podatkih, objavljenih na tej spletni strani, na voljo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Varstvo osebnih in zaupnih podatkov

Numerica obvešča uporabnike spletne strani, da bo vse informacije, pridobljene od uporabnikov spletne strani, uporabljala izključno za potrebe administracije in komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem in oglaševanjem navedenih skladov. S pridobljenimi osebnimi podatki vlagatelja bo Numerica kot upravljavec zbirke osebnih podatkov postopala skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami), v skladu s katerim na zahtevo vlagatelja le-temu omogoči vpogled v osebne podatke, zbrane v zbirki osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

S tem ko vlagatelj posreduje svoje podatke Numerici, dovoljuje, da Numerica navedene podatke obdeluje za namen njenega poslovanja v svojih zbirkah podatkov.

Osebnih in zaupnih podatkov Numerica ne uporablja v druge namene in jih ne posreduje tretjim osebam.

Podatke lahko Numerica ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga vlagatelj posreduje Numerici. Pisni preklic se lahko nanaša tudi na posamezen namen oziroma storitev. Vlagatelj lahko po zgoraj navedeni elektronski pošti Numerici kadar koli sporoči, da ne želi več prejemati elektronskih sporočil na svoj elektronski naslov ali katerih posameznih vrst sporočil oziroma vsebin ne želi več prejemati.