Pritožbe vlagateljev ter način njihovega reševanja v družbi NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.

Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. (v nadaljevanju družba za upravljanje) ima vzpostavljen postopek reševanja pritožb vlagateljev ter o tem vodi ustrezno dokumentacijo.

Vlagatelj se lahko pritoži oziroma pošlje pritožbo, povezano s svojo naložbo ali nameravano naložbo v enote investicijskih skladov v upravljanju družbe za upravljanje:

  • pisno na naslov družbe za upravljanje NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana,
  • elektronsko na elektronski poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.ali
  • ustno osebno na sedežu družbe za upravljanje pri vodji službe skladnosti poslovanja s predpisi.

Družba za upravljanje ima diskrecijsko pravico, da telefonskih pritožb ne obravnava.

Pritožba mora vsebovati najmanj ime in priimek vlagatelja, njegov naslov in podpis ter pritožbeni razlog.

Pritožbo naj vlagatelj vloži v roku, ki ga za posamezno pravico predpisuje zakon ali drug predpis. Družba za upravljanje vlagatelja, ki je vložil pomanjkljivo pritožbo, v 15 dneh od njenega prejetja pozove na njeno dopolnitev, ki jo mora vlagatelj nato družbi za upravljanje posredovati v nadaljnjem roku 15 dni. Družba za upravljanje vlagatelju pošlje odgovor na pritožbo vselej v pisni obliki, ne glede na to, ali je bila podana pisno ali ustno, in vselej elektronsko na elektronsko pritožbo v 30 dneh od dneva prejema popolne pritožbe. Vlagatelj lahko izrecno zahteva, da se mu odgovor na pritožbo posreduje v drugačni obliki. Če zgoraj navedeni 30 dnevni rok poteče, vlagatelj pa odgovora ni prejel, se šteje, da je pritožba neutemeljena.

 

Vse dodatne informacije o politiki ravnanja družbe za upravljanje s pritožbami vlagateljev so na voljo na sedežu družbe za upravljanje, vlagatelji pa jih lahko dobijo tudi na telefonski številki 059 098 600.

Podroben postopek reševanja pritožb vlagateljev in strank zajema veljavni Pravilnik o internem pritožbenem postopku.

Morebitne spore med vlagatelji v investicijske sklade ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja investicijskih skladov, s katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov, je mogoče zunajsodno reševati pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Podatke o okoliščinah, v katerih lahko pride do zunajsodnega reševanja sporov, je mogoče pridobiti na sedežu družbe za upravljanje, z vsemi elementi sheme zunajsodnega reševanja sporov pa se je mogoče seznaniti tudi na telefonski številki 059 098 600.

Vlagatelju je vselej omogočen dostop do veljavnega Pravilnika o zunajsodnem reševanju sporov.