Vzajemni sklad FT Quant

FT Quant je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Donose dosegamo neodvisno od tržnih razmer: skladi, ki zasledujejo absolutne donose se ne primerjajo s podobnimi skladi ali trgi, temveč zasledujejo fiksno postavljen naložbeni cilj (ciljna donosnost), ki si ga zastavijo neodvisno od razmer na finančnih trgih, borznih trendih ali konkurence.


 O skladu:

 • kvantitativni vzajemni sklad, ki je popolnoma fleksibilen in stremi k absolutnim donosom. Omogoča torej relativno dobre donose, brez večjih izgub v času recesij in kriz,
 • nudi sistematičen pristop k investiranju, kar pomeni, da v tem skladu ni prostora za pričakovanja in zgodbe, ampak ima sklad le tiste naložbe, ki s številkami upravičijo podcenjenost in primernost za nakup,
 • ima sredstva vedno optimalno naložena glede na tveganost globalnega okolja, kar seveda pomeni, da je varnost sklada vseskozi na visoki ravni in večjih izgub v skladu ni za pričakovati,
 • zaradi globalnega načina investiranja sklad vlaga v številne države po svetu glede na perspektivnost in obstoječe stanje – v enem trenutku lahko, na primer, vlaga v 1perspektivne delnice po svetu, spet v drugem pa se umakne v varno zatočišče številnih državnih obveznic,
 • zaradi svoje transparentnosti in deljenja znanja gre za prvi slovenski vzajemni sklad, ki vlagateljem vseskozi na vpogled ponuja celoten proces kvantitativnega investiranja in neposreden kontakt z analitsko ekipo sklada. 
       


Sklad je primeren za vlagatelje, ki iščejo:

 • varnost in hkrati visoke donose,
 • maksimalno transparentnost pri investiranju,
 • manjšo odvisnost od globalne rasti delnic,
 • upravljavca, ki mu lahko zaupate in ki se namesto občutkov raje zanaša na sistematično analiziranje podatkov in se drži analitičnih ugotovitev naših izračunov,
 • globalno usmerjene podcenjene in atraktivne naložbe.


Družba za upravljanje

NUMERICA PARTNERJI

Upravljavec sklada

Luka Gubo

Donosnost sklada na dan 21. avgust 2018

Sklad

VEP

1 dan

1 leto

3 leta

Vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

121,7554 EUR

-0,38 %

9,48 %

25,21 %

 1

 

Gibanje vrednosti enote premoženja

 

Geografska sestava naložb na dan 31. 7. 2018

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 2018

 

Podatki sklada

Sklad Vstopni stroški Provizija za upravljanje Celotni stroški poslovanja Najnižje prvo vplačilo Mesečno poročilo
Vzajemni sklad FT Quant do 5,00 % 2,00 % 2,61 % 100 EUR

Pretekli donosi investicijske strategije FT Quant

Prikazani donosi so hipotetični, vendar so zaradi sistematičnega investiranja sklada zelo reprezentativni.

Ker je sklad FT Quant kvantitativnega značaja, je strategija investiranja matematično vnaprej določena. Na podlagi tega se lahko naredi informativni preračun, s katerim lahko jasno predstavimo, kakšni so bili donosi v preteklosti s t.i. procesom backtestinga

Omejitev odgovornosti
Grafični prikaz je ponazoritev testiranja naložbene strategije vzajemnega sklada z uporabo obstoječih historičnih podatkov (ang. backtesting) in so namenjeni ocenitvi uspešnosti (ang. performance) vzajemnega sklada oziroma njegove naložbene strategije na način, kakor da bi vzajemni sklad ob izbrani naložbeni strategiji v prikazanem obdobju dejansko posloval. Graf ni prikaz realne pretekle uspešnosti poslovanja sklada, temveč hipotetične donosnosti v preteklem obdobju. Prikazani donos naložbe tudi ni pokazatelj uspešnosti vzajemnega sklada v prihodnosti. Donosnost naložb vzajemnega sklada zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa družba za upravljanje ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada , kakor tudi podroben opis njegove naložbene politike, so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem v slovenskem jeziku na voljo brezplačno na sedežu družbe za upravljanje vsak delavnik med 9. in 16. uro, na vseh vpisnih mestih v času uradnih ur ter na tej spletni strani. Na navedenih mestih so vlagateljem dostopna tudi letna in polletna poročila vzajemnega sklada, ki se vlagatelju na njegovo zahtevo izročijo v tiskanem izvodu.

 

Splošni podatki

Začetek poslovanja sklada: 23.5.2014
ISIN: SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 7. 2018): 1.769.878,07 EUR
VEP na dan 31. 7. 2018: 118,9014 EUR

 

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

nižje tveganje  višje tveganje
1 2 3 4 5 6 7
potencialno nižji donos             potencialno višji donos

 

Deset največjih naložb sklada na dan 29. 6. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF   10,17 %
ISHARES 20+ Year Treasury Bond   9,22 %
iShares UK Gilts 0-5yr   9,21 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond   8,63 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund   6,40 %
Foot Locker Inc.   5,17 %
Peugeot SA.   4,17 %
Keihin Corp.   1,98 %
Haseko Corp.   1,92 %
DTS Corp   1,83 %