Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock


Vlagatelji lahko k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock pristopijo na sedežu družbe za upravljanje znotraj delovnega časa od 9. do 16. ure.

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob višjem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

 

O skladu

Sklad, opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad (ang. Multi-Asset Global Flexible Fund), ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih.


Družba za upravljanje

NUMERICA PARTNERJI

Upravljavec premoženja

NUMERICA PARTNERJI

Vodilni upravljavec

Mitja Madon

 

Donosnost sklada na dan 21. avgust 2018

Sklad

VEP v EUR

VEP v GBP

1 dan*

1 leto**

Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

105,8334 EUR

94,9749 GBP

0,12 %

-5,03 %

 *Donosnost sklada je izračunana v valuti GBP

**Ni podatka, ker sklad še ne posluje dovolj dolgo

 

 Podatki o skladu

Sklad Vstopni stroški Izstopni stroški Provizija za upravljanje Celotni stroški poslovanja Najnižje posamezno vplačilo Mesečno
poročilo 
Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock do 5,00 % 0,00 % 1,50 % 1,35 % 100 GBP