Dolgoletne izkušnje naše ekipe vam nudijo kvalitetno upravljavsko in administrativno podlago s področja investicijskih
skladov (tako UCITS, kot tudi AIS). Skladno z veljavno zakonodajo in vašimi potrebami so-oblikujemo, ustanovimo in
so-upravljamo različne oblike investicijskih skladov..

 

 

Naše storitve zajemajo:


Ustanavljanje slada (UCITS, AIS)

 • Priprava prospekta oziroma ponudbenega dokumenta, pravil upravljanja in spremljajoče dokumentacije sklada skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja družb za upravljanje in investicijskih skladov;
 • Pridobitev potrebnih dovoljenj za upravljanje sklada;
 • Izbira in priprava pogodbenih razmerij z zunanjimi poslovnimi partnerji;
 • Odpiranje računov sklada (transakcijski račun, poravnalni in skrbniški račun, trgovalni računi);
 • Pridobitev ISIN kode in imenovanje sklada;
 • Registracija sklada v sistem Bloomberg;
 • Predstavitev sklada tržnim kanalom in ostalim partnerjem;
 • Priprava vse potrebne dokumentacije sklada skladno z zakoni in predpisi (UCITS, AIF);
 • Implementacija vseh kasnejših, morebitnih sprememb pravil upravljanja.


Ostale storitve

 • Hramba dokumentacije strank (zahtevani osebni podatki, informacije potrebne za ugotavljanje preprečevanja pranja denarja in ostalih standardov skladnosti poslovanja);
 • Izvajanje notranje kontrole poslovanja sklada (odobritev in pregled transakcij);
 • Vodenje dokumentacije za preprečevanje konfliktov interesa;
 • Vodenje evidenc s področja nasprotij interesov;
 • Neodvisen pregled in usklajevanje portfelja z borznimi posredniki.
 

Administracija sklada

 • Izračun vrednosti enote premoženja (VEP);
 • Neodvisno vrednotenje naložb sklada;
 • Sprotno preverjanje skladnosti naložb sklada;
 • Poročanje regulatorju;
 • Vodenje poslovnih knjig sklada;
 • Nadzor in izvedba korporativnih akcij iz naložb sklada;
 • Spremljanje in beleženje korporacijskih akcij, ki se nanašajo na portfelj sklada;
 • Usklajevanje in beleženje vseh prihodkov in odhodkov slada.


Upravljanje sklada

 • Upravljanje ali so-upravljanje sklada skladno s pravili upravljanja.